Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

  • EAST FEST FESZTIVÁL – ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

EAST FEST FESZTIVÁL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(2023. december 12. napjától hatályos)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg az East Fest Event Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban East Fest Event) által szervezett fesztiválon, az East Fest rendezvényen (a továbbiakban Rendezvény) a természetes személy látogatók (a továbbiakban a Látogató) részvételének feltételeit, valamint az East Fest Event és a Látogató (a továbbiakban együtt a Szerződő Felek) között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket. Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényen való részvételre, az East Fest Event és a Látogató közötti jogviszonyra.

Jelen ÁSZF:
1. sz. mellékletét képezi az East Fest Event Fesztivál Házirend
2. sz. mellékletét képezi az East Fest Event Kft. Adatvédelmi szabályzata
3. sz. mellékletét képezi az East Fest Event Kft. Jegytípusok

Az előbbiekben felsorolt mellékletek az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik abban az esetben is, ha azok az ÁSZF-hez fizikailag nem kerülnek csatolásra. Az East Fest Event tájékoztatja a Látogatót, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF, és annak mellékletei a http://www.eastfest.hu oldalon elérhetőek, megtekinthetőek és onnan nyomtathatóak, valamint megtalálhatóak a Rendezvény helyszínén a pénztárban, illetve az információs ponton.

I. A JELEN ÁSZF HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ RENDEZVÉNY SZERVEZŐJÉNEK ADATAI:

1. East Fest Event teljes cégneve: East Fest Event Korlátolt Felelősségű Társaság
2. East Fest Event székhelye: 5400 Mezőtúr, Földvári út 19.
3. East Fest Eventet nyilvántartó szerv: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága
4. East Fest Event cégjegyzékszáma: 16-09-014290
5. East Fest Event adószáma: 23942284-2-16
6. East Fest Event által szervezett, jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Rendezvény pontos megnevezése: East Fest

II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. East Fest Event: az I. pontban meghatározott gazdasági társaság.
2. Rendezvény: az East Fest Event által szervezésre és megrendezésre kerülő fesztiválon biztosított programok, és szolgáltatások összessége.
3. Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet az East Fest Event, Közreműködői, vagy egyéb Szerződéses partnerei a Rendezvény keretében hozzáférhetővé tesznek.
4. Jegy: az East Fest Event által megbízott Közreműködő cég (Ticket Express/Eventim) által kibocsátott részvételi jogosultságot biztosító igazolás (voucher, e-ticket, jegy, napijegy, bérlet,). Adott eticket, jegy, napijegy, vagy bérlet érvényesítésekor az East Fest Event azonos jogosultságokat biztosító karszalagot biztosít a Látogató számára.
5. Látogató: az a természetes személy, aki a Rendezvényen arra jogosultként részt vesz.
6. Termék: az East Fest Eventtől, Közreműködőitől, vagy egyéb Szerződéses partnereitől a Rendezvény keretében megvásárolható dolog.
7. Közreműködő: az East Fest Event alvállalkozója, vagy megbízottja.
8. Szerződéses partner: a Rendezvényen az East Fest Eventtel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önállóan gazdasági-, vállalkozási-, társadalmi- vagy egyéb tevékenységet végző gazdasági társaság, magánszemély, vagy szervezet.
9. Harmadik személyek: az East Fest Eventen, a Közreműködőn, a Szerződéses Partneren, és a Látogatón kívüli természetes- és jogi személyek, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek.
10. Jogosulatlan résztvevő: a rendezvény helyszínéül szolgáló, kizárólag érvényes Jegy birtokában látogatható területen érvényes Jegy nélkül tartózkodó személy függetlenül az ott tartózkodás időtartamától, valamint az általa esetlegesen igénybe vett Termékek, és Szolgáltatások számától, és mennyiségétől.

III. ÁSZF HATÁLYA

1. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed az East Fest Eventre, valamint a Látogatóra, illetőleg a Jogosulatlan résztvevőkre. Az East Fest Event és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák azzal, hogy az East Fest Event, valamint a Közreműködők, illetve Szerződéses partnerek közötti egyedi szerződések eltérő, valamint kifejezett rendelkezése hiányában ezen jogviszonyokra a jelen ÁSZF rendelkezései megfelelően irányadóak.
2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.
3. Látogató tudomásul veszi, hogy az East Fest Event a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítása esetén a módosítások félkövér és dőlt betűvel, törlések áthúzott betűvel kerülnek megjelölésre az időben utolsó, módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF tartalmához viszonyítva, a módosítások az East Fest Event által üzemeltetett honlapon történő közzététellel, a közzétételtől számított 2 nap elteltével lépnek hatályba.
4. A Jegy átvételével, illetőleg a Rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével a Látogató, valamint a jogosulatlan résztvevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el, továbbá a szükséges adatkezeléshez a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint kifejezett hozzájárulását adja.

IV. JOGVISZONY JELLEGE

1. Az East Fest Event a Látogató részére Jegy vásárlása ellenében lehetőséget biztosít adott Rendezvényen való részvételre, illetve a Rendezvényen nyújtott Szolgáltatások (programok, vendéglátás, kemping, stb.) igénybe vételére.
2. Adott Rendezvény – összhangban a II. pontban írtakkal – programok és Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényen ténylegesen nyújtott konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét az East Fest Event, mint szervező és rendező alakítja ki. Tekintettel arra, hogy a programokat és Szolgáltatásokat nagyszámú Közreműködők és Szerződéses partnerek együttműködésében, ezen Közreműködők és
Szerződéses partnerek teljesítésének függvényében, továbbá szabadtéri programok és Szolgáltatások esetében az ott érvényesülő időjárási hatások által befolyásoltan nyújtja az East Fest Event, a programok és Szolgáltatások hozzáférhetőségét, tartalmát, minőségét és mennyiségét (így például adott előadó fellépését, az általa nyújtott előadás elvárásoknak való megfelelőségét vagy adott programon és/vagy helyszínen történő részvétel lehetőségét) nem garantálja az East Fest Event a Látogatók számára (és kifejezetten kizárja, hogy ezen okok miatt a Látogató részére a Jegy árát visszatérítse, arra utólagos kedvezményt adjon, kártérítést, kártalanítást vagy bármilyen kompenzációt fizessen), hanem az a Közreműködők és Szerződéses partnerek teljesítésének függvényében, valamint a helyszín és a helyszínen lévő eszközök sajátosságaiból adódó korlátok (például egyes zárt rendezvényterek befogadóképessége) és az időjárási körülmények között alakul. Mindazonáltal az East Fest Event mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a kieső programhoz vagy Szolgáltatáshoz hasonló tartalmú és színvonalú program, vagy Szolgáltatás biztosítására.

V. JEGYTÍPUSOK, JEGYVÁSÁRLÁS

1. Jegytípusok
1.1. Jegy és karszalag: A voucher, e-ticket, napijegy, vagy bérlet érvényesítésekor az East Fest Event azonos jogosultságokat biztosító karszalagot biztosít a Látogató számára, és a továbbiakban a karszalag testesíti meg a Jegy nyújtotta jogokat és kötelezettségeket. Kizárólag a csuklón hordott ép karszalag jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra, ezt az East Fest Event és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. A karszalag sérülése, vagy elvesztése a Látogató kizárólagos felelősségi körébe esik, így ilyen esemény bekövetkezte esetén a Látogató elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a Rendezvény helyszínét. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patent, kézfejnél nagyobb átmérőjű, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot az East Fest Event nem pótolja, vagy cseréli.
1.2. East Fest Fesztivál Jegytípusok (Lásd 3. sz. melléklet).

2. Jegyvásárlás
2.1. Jegyvásárlás elektronikus úton: Az on-line jegyvásárlás a Ticket Express/Eventim saját on-line értékesítési felületén keresztül történik. Ezen rendszerekben foglalásra nincsen lehetőség. A szükséges adatok megadását, jelen ÁSZF elfogadását, és a sikeres banki tranzakciót követően az East Fest Event vagy Szerződéses partnere e- mailben küld egy linket a vásárló által megadott e-mail címre, amelyre kattintva a vásárló letöltheti az őt megillető vouchert. Minden egyes rendelt Jegyhez külön voucher tartozik (eltérő vonalkóddal), ezért a vásárló a letöltési felületen annyi linket talál, ahány Jegyet rendelt. Mindegyik link különböző voucherhez vezet, ezért több Jegy rendelése esetén az összes vouchert ki kell nyomtatni, mert az East Fest Eventnek a Rendezvény helyszínén 1 (egy) darab voucherért csak 1 (egy) darab Jegyet áll módjában kiadni. A vásárló felelőssége a voucher (voucherek) megőrzése. On-line rendelés esetén az „Átvevő személy” rovatnál annak a személynek az adatait kell megadni, aki a Jegy(ek)et az adott Rendezvény helyszínen át fogja venni. Az átvevő, a vásárló és a kártyatulajdonos személye eltérő is lehet, a Jegy(ek)et kizárólag az átvevőként megjelölt személy részére tudja az East Fest Event az adott Rendezvény helyszínen kiadni. A Ticket Express/Eventim fenntartja a jogot, hogy az on-line szolgáltatásért tételenként adminisztrációs díjat számoljon fel. Az East Fest Event a Jegyvásárlás során a Ticket Express/Eventim elektronikus jegyértékesítési rendszerét működtető informatikai rendszerben esetlegesen bekövetkező működési zavarokért, meghibásodásokért, valamint az ezek által esetlegesen a vásárlónak okozott károkért felelősséget nem vállal, az ilyen esetleges kárigények érvényesítése közvetlenül az on-line jegyértékesítési rendszer üzemeltetőjével szemben, az általa meghatározott előírások szerint történhet.
2.2. Jegyvásárlás személyesen: A vásárló az East Fest Event, vagy Szerződéses partnere által üzemeltetett aloldalakon meghatározott értékesítési pontokon nyitvatartási időben készpénzben történő egyidejű teljesítés mellett tudja átvenni a Jegye(ke)t.
2.3. Tiszteletjegy, ingyenes belépésre jogosultak
2.3.1. Az úgynevezett tiszteletjegyet birtokló személyek a tiszteletjegy Rendezvény területére történő belépés előtti érvényesítését követően ingyenes belépésre jogosultak a Rendezvényre. A tiszteletjegy érvényesítése során az East Fest Event az V.1.1 pontban leírtak megfelelő alkalmazásával jár el.
2.3.2. A rendezvényre ingyenes belépésre jogosultak azon személyek, akiknek nevét és személyi igazolvány számát az East Fest Event – az East Fest Event és harmadik személy között létrejött előzetes megállapodás alapján – az érvényesítési ponton tárolja. Az e módon ingyen belépésre jogosultak kötelesek az érvényesítési ponton személyi igazolványukkal igazolni jogosultságukat. A jogosultság igazolása után számukra az East Fest Event az V.1.1 pontban leírtak megfelelő alkalmazásával jár el.
2.3.3. A rendezvényre ingyenes belépésre jogosultak azon személyek, akik az East Fest Event által előzetesen, a tárgyévi Rendezvény előtt esetileg kijelölt, úgynevezett „ingyenes városokban” (érvényes, állandó lakcímmel rendelkeznek, az East Fest Event által e célra létrehozott regisztrációs felületen a megadott határidőn belül érvényesen regisztrálnak, és érvényes állandó lakcímüket a helyszíni érvényesítési ponton a regisztrációkor megadott okmánnyal (személyi igazolvány + lakcímkártya, érvényes állandó lakcímet igazoló személyi igazolvány, útlevél) igazolják. A jogosultság igazolása után az East Fest Event az V.1.1 pontban leírtak megfelelő alkalmazásával jár el.
2.4. Eltérés a személyekben: Amennyiben a vásárlást végző személy nem azonos a Látogatóval, vagy a vásárló más Látogatók nevében is vásárol, az East Fest Event vélelmezi, hogy a vásárlás során a vásárló nyilatkozatait, hozzájárulásait a vásárlás által jogosulttá váló Látogató(k) nevében és felhatalmazásával teszi, adja meg, továbbá a vállalt jogokról és kötelezettségekről teljes körű tájékoztatást ad a jogosulttá váló Látogató(k) részére aszerint, ahogyan számára az rendelkezésre állt. A jelen pont szerinti felhatalmazás hiányából, hiányosságaiból, valamint a tájékoztatás elmaradásából eredő eseteleges károkért a felelősség a vásárlót terheli.

3. Jegyek pótlása, cseréje és visszaváltása
A vásárló a Jegy megvásárlásával tudomásul veszi, hogy a fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja értelmében az East Fest Event kizárja a Jegyek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vagy vásárlási értékük egyéb módon való térítését – ide nem értve az East Fest Event Napijegy (szerda-csütörtök-péntek-szombat) East Fest Event Bérletre történő cserélést megfelelő egyidejű ráfizetés mellett.

4. Árváltozás
Az East Fest Event a Jegyekre vonatkozóan – alapos okra hivatkozással – fenntartja az előzetes értesítés nélküli, azonnali hatályú árváltoztatás mindenkori egyoldalú jogát.

VI. RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEKEN

1. Belépés
1.1. A Rendezvényre kizárólag az arra kijelölt helyeken, és kizárólag a jelen ÁSZF értelmében arra jogosult személyek jogosultak belépni.
1.2. Belépéskor a Látogató aláveti magát a Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak. A Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt, esernyőt, robbanékony-, mérgező-, gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, illetve bármely egyéb, mások testi épségét veszélyeztető vagy arra alkalmas tárgyat vagy eszközt bevinni tilos. A Látogató nem vihet be a Rendezvény területére kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50cm-nél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X.28.) Korm. rendeletben meghatározott közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat, mely szabály figyelmen kívül hagyása szabálysértésnek minősül. A Látogató nem jogosult alkoholos italt semmilyen mennyiségben sem bevinni a Rendezvény területére, alkoholmentes italból palackozott vizet az ÁNTSZ által elrendelt hőségriadó esetén bármilyen mennyiségben, egyéb esetben Látogatókként maximum 1 db (2,0l) bontatlan PET palack mennyiségben vihet be a Rendezvény területére. Látogató nem jogosult élelmiszert vagy dohányterméket kereskedelmi mennyiségben bevinni a Rendezvény területére.
1.3. A Rendezvény területére az East Fest Event által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos.
1.4. Az East Fest rendezvényre a 12. (tizenkettedik) életévét be nem töltött gyermekek részére, szigorúan szülői felügyelettel, a belépés ingyenes és kizárólag azon személlyel tartózkodhatnak a Rendezvény területén. A 16. (tizenhatodik) életévét be nem töltött kiskorúak a Rendezvényre csak nagykorú felügyelet mellett léphetnek be és kizárólag azon személlyel tartózkodhatnak a Rendezvény területén.
1.5. A rendezvény jellegére való tekintettel, az állatok védelmében (erős hanghatások, stb.), a Rendezvény területére tilos háziállatot bevinni.
1.6. Pandémiás helyzet esetén, a Látogatók védelme érdekében, a Rendezvényre történő belépés a hatáskörrel rendelkező hatóságok vagy az East Fest Event járványügyi szabályozása által meghatározott további feltételektől és eljárásoktól tehető függővé. A hatáskörrel rendelkező hatóság vagy East Fest Event által meghatározott szabályok, úgy mint a Rendezvény látogatásának kizárása a pandémiás betegség tüneteinek fennállása esetén, vagy az ilyen tünetek fenn nem állásáról való nyilatkozattétel megkövetelése, vagy a Rendezvényre történő belépés előtti fizikai vizsgálat (pl. testhőmérséklet mérése) kötelezőek. East Fest Event felelőssége e tekintetben kizárt.

2. Magatartási szabályok a Rendezvény területén
2.1. A Látogatók a Rendezvény területén kulturáltan, az általános normákat betartva
kötelesek viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően. A Látogatók
kötelesek tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől,
amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét
veszélyeztetheti, vagy sértheti. A Látogatók a Rendezvény területén fokozottan
kötelesek ügyelni a természeti értékek megóvására, és kötelesek tartózkodni azok
megkárosításától, illetve a szemeteléstől.
2.2. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvételt készíthetnek az East Fest Event, valamint az East Fest Event által kiadott engedéllyel rendelkező Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, illetve egyéb harmadik személyek, ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy személye kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A felvétel készítője a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosult a megjelenítés hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani az East Fest Eventtel, valamint a felvétel készítőjével szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére azzal, hogy a koncertekről, programokról kép- és hangfelvételt csak az East Fest Event előzetes írásos beleegyezésével készíthet.
2.3. A Rendezvény területén az East Fest Event előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.
2.4. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben 18 (tizennyolc) éven aluliakat szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. Kábítószer fogyasztása a Rendezvény területén tilos, azt a törvény bünteti.
2.5. A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében tilos a „body surf” (amikor a közönség egy-egy rajongót a csápoló tömeg feje fölött, kezével továbbít a színpad felé).
2.6. A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni.
2.7. A Rendezvény területén a strandolás, medencében tartózkodás kizárólag saját felelősségre, nappal (09:00-20:00-ig), alkoholos befolyásoltságtól mentes állapotban, és a fürdő házirend betartása mellett engedélyezett.
2.8. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált, és zavartalan szórakozás biztosítása a jelen ÁSZF-et és a Házirendet betartó Látogatók számára, a Rendezvényen az East Fest Event által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. Mindazonáltal az East Fest Event fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat kizárólagos megítélése alapján engedélyezzen vagy – akár hallgatólagosan – tudomásul vegyen, azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen ÁSZF-et és a Házirendet betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, az adott Rendezvény területén való közlekedését, az adott Rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá a Szolgáltatások és/vagy Termékek más Látogatók általi igénybe vételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el. Az East Fest Event jogosult a nem engedélyezett, vagy tudomásul nem vett demonstrációt indokolás nélkül befejezettnek nyilvánítani, továbbá az East Fest Event fenntartja magának azt a jogot is, hogy az általa az előzőek szerint engedélyezett, vagy tudomásul vett demonstrációt indokolás nélkül befejezettnek nyilvánítsa vagy annak egyes feltételeit – így különösen a következőket: létszám, helyszín, és időtartam – megállapítsa. Abban az esetben, ha az East Fest Event egy adott demonstrációt befejezettnek nyilvánít, a résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni. Abban az esetben, ha az East Fest Event egy általa az előzőek szerint engedélyezett vagy tudomásul vett demonstráció tekintetében feltételeket állapít meg, a résztvevők kötelesek azokat maradéktalanul betartani.

3. Magatartási szabályok a Rendezvények területén kívül

A Látogató a Rendezvény helyszínén kívül, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános normákat betartva köteles eljárni és viselkedni. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti, különös tekintettel a további Látogatókra, és a helyi lakos Harmadik személyekre.

4. Elveszett tárgyak
Elveszett tárgyak leadására és megfelelő beazonosítást követő átvételére a Rendezvény tartama alatt az információs sátornál van lehetőség, azt követően az East Fest Event a felelős őrzés szabályai szerint jár el. E tárgyban bővebb információ a Rendezvény hivatalos honlapjain megadott elérhetőségeken kérhető.

5. Biztonság
A Rendezvény területén az East Fest Event megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel rendelkező Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik.
6. Elsősegély és orvosi ügyelet. A Rendezvény területén folyamatos elsősegélynyújtás és orvosi ügyelet biztosított azzal, hogy az azonnali helyszíni ellátás, valamint az esetlegesen ezt követő ambuláns/kórházi ellátás térítésmentes igénybevételére a Jegy nem jogosítja fel a Látogatót, ezek igénybevételére a Látogató társadalombiztosítás, egészség- vagy utazásbiztosítás, illetve pénzügyi térítés ellenében jogosult.

7. Szolgáltatások nyújtása és Termékek értékesítése
7.1. A Rendezvényen ingyenes és fizetős Szolgáltatások és Termékek egyaránt igénybe vehetőek. A Látogató vállalja, hogy minden fizetős Szolgáltatásért és Termékért fizet, felelősséget vállal minden vételár és díj kellő időben történő megfizetéséért. A Látogató a Termékek ellenértékét az East Fest Event, Közreműködői vagy Szerződéses partnerei által felkínált fizetési megoldások szerint egyenlítheti ki, a Rendezvények területén valamely vételár és díj megfizetésére bankkártyás, vagy előre feltöltött fesztiválkártyás módon van lehetőség.
7.2. A Rendezvény területén a fizetés bankkártyával vagy fesztiválkártyával történik.

VII. SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK

1. Az East Fest Event szavatolja, hogy a Látogató a megfelelő Jeggyel be tud lépni az adott Rendezvényre, és igénybe tudja venni az ott biztosított szolgáltatásokat, azzal, hogy a nagy látogatottságra tekintettel az East Fest Event nem vállal szavatosságot arra, hogy maga a beléptetési folyamat (azaz a Jegy karszalagra váltása és a karszalaggal a Rendezvényre való belépés) mennyi ideig tart. Mivel a Rendezvény köztudottan események összességéből áll, ezért az előbbi szavatosság értelemszerűen nem terjed ki az egyes eseményekre, azaz például arra, hogy a nagy látogatottságra tekintettel az egyes eseményekre be lehet-e, illetve mennyi idő alatt lehet bejutni, azt milyen minőségben lehet élvezni (stb.) és az East Fest Event kifejezetten kizárja, hogy ezen okok miatt a Látogató részére a Jegy árát visszatérítse, arra utólagos kedvezményt adjon, kártérítést, kártalanítást vagy bármilyen kompenzációt fizessen. A Rendezvény/koncertek időpontját az East Fest Event jogosult egyoldalúan módosítani, azzal a kitétellel, hogy az esetleges rossz időjárási körülményekre tekintettel nem kerül feltétlenül megváltoztatásra a Rendezvény/koncertek időpontja. ugyanakkor a Rendezvények szabadtéri jellegéből adódóan szélsőséges időjárási körülmények esetén előfordulhat, hogy az ilyen időjárási körülmények által érintett programok nem kerülnek megtartásra vagy a Szolgáltatások nem hozzáférhetőek. Az East Fest Event arra sem vállal szavatosságot, hogy a Rendezvény területéről való kilépés mennyi ideig tart, ezzel összefüggésben mindennemű felelősségét szintén kizárja. Tekintettel arra, hogy az East Fest Event és a Jogosulatlan résztvevő között szerződéses jogviszony nem jön létre az East Fest Event a Jogosulatlan résztvevő felé kifejezetten kizárja a szerződésszegésért és minden olyan igényért való felelősséget, amelyet vele szemben egy fogyasztó egyébként támaszthatna.

2. Az East Fest Event fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényt, az azokon nyújtott Szolgáltatásokat, és Termékeket szükség szerint, időről-időre  módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze, ennek keretében az East Fest Event kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás jogát. Látogató nem jogosult igényt, vagy követelést támasztani az East Fest Eventtel szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.

3. A Látogató, valamint az East Fest Event között a jelen ÁSZF értelmében létrejövő jogviszony jogszerű felmondása esetén a Látogató nem jogosult igényt, vagy követelést támasztani az East Fest Eventtel szemben.

4. Az East Fest Event csak a neki felróható szándékos, vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel, az East Fest Event kifejezetten kizárja felelősségét minden olyan a Rendezvény területén bekövetkezett személyi- és vagyoni káresemény kapcsán, amely nem kifejezetten a hiányos rendezésből ered, azaz amellyel összefüggésben az East Fest Event szándékos vagy súlyos gondatlan magatartása nem állapítható meg. Az előbbiektől függetlenül (i) a Rendezvény látogatása magában hordozza a fertőző betegségeknek így különösen Covid-19-nek való kitettség kockázatát és a Látogatók szabad akaratukból elfogadják ennek kockázatát a Rendezvényre való belépéssel; (ii) bármely Látogató vagy a Rendezvényen jelen lévő egyéb személy hordozhatja fertőző betegségek, így különösen Covid-19-et és nem garantálható, hogy e személyek nem vagy nem lesznek fertőző betegek így különösen Covid-19 fertőzöttek. Az East Fest Event felelősségének mértéke nem haladhatja meg a Jegy árát, a Jegy ára a felelősség korlátozására tekintettel került meghatározásra. A Rendezvényen az East Fest Event minden esetben üzemeltet csomagmegőrzőt és értékmegőrzőt, ennek megfelelően az East Fest Event tárgyakért sem
vállal felelősséget, azzal, hogy 50.000,-Ft feletti értékű értéktárgyak, értékpapírok és készpénz őrzését kizárólag írásos átvételi elismervény ellenében vállalja, ennek hiányában felelősségét kizárja. A kijelölt parkolókban elhelyezett tárgyak, így különösen az ott elhelyezett gépjárművek, és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében az East Fest Event felelőssége kizárt.

5. Az East Fest Event nem vállal semmilyen felelősséget a Közreműködők, és a Szerződéses partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Közreműködők és Szerződéses partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Látogató kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. Az East Fest Event nem vállal semmilyen felelősséget a Közreműködők, és a Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások/Termékek igénybe vételével/használatával kapcsolatban keletkezett, vagy elszenvedett károkért, személyi sérülésekért, megbetegedésekért.

6. Azt követően, hogy a vásárló átvette a Jegyet/karszalagot, az East Fest Event nem vonható felelősségre a Jegy/karszalag károsodásáért, megsemmisüléséért, vagy sérüléséért. A sérült, vagy elveszett karszalag kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a Látogató igényt vagy követelést támasztani az East Fest Eventtel szemben.

7. A Látogató kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a vásárlás keretében, és minden egyéb olyan alkalommal, amikor az a Szolgáltatások igénybevétele során szükséges. Az East Fest Event kizárja a helytelen, vagy működésképtelen adatok, e-mail cím, vagy szállítási cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.

8. A Látogató tudomásul veszi, hogy az East Fest Event nem felelős semmilyen olyan kárért, vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során, vagy következtében keletkezik a Rendezvényen, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Látogató nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. 9. A Látogató, valamint a Rendezvényen jogosulatlanul résztvevő természetes személy teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa, valamint az általa kísért kiskorú személy által a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben
okozott károkért, mind az East Fest Event, mind a Közreműködők, és Szerződéses partnerek, mind a további Látogatók, mind a Harmadik személyek tekintetében.

10. Az East Fest Event kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő, vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége, vagy mulasztása okozott az East Fest Event bármely Közreműködőjének, Szerződéses partnerének, Látogatójának, Jogosulatlan résztvevőnek, illetve Harmadik személynek.

11. A Rendezvény területén kívül, valamint az oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében az East Fest Eventet felelősség nem terheli, ezek nem esnek az East Fest Event felelősségi körébe, mivel az East Fest Event kizárólag a Rendezvény helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.

12. A Rendezvény területére be nem vihető házi kedvencek, eszközök, italok, élelmiszerek és dohánytermékek elhelyezéséről az East Fest Eventnek nem áll módjában gondoskodni, azokat őrzésbe nem veszi, és tekintetükben a felelősségét kizárja, így a Látogató kizárólagos felelőssége ezek megfelelő elhelyezése a Rendezvény területére történő belépést megelőzően.

13. A személyes adatoknak a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő felhasználása miatt az East Fest Eventet nem terheli semmilyen felelősség, ha az, vagy az abból származó kár harmadik személy, vagy a Látogató szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha az East Fest Event a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el.

VIII. SZANKCIÓK

1. Az East Fest Event a jelen ÁSZF alapján a közte, és az érvényes Jeggyel rendelkező Látogató között létrejövő jogviszonyt jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Látogató a jelen ÁSZF bármely pontját a Rendezvény kapcsán fennálló jogviszonyuk kapcsán megszegi.

2. Az East Fest Event az azonnali hatályú felmondás mellett, vagy helyett az érintett Látogatóval szemben meghatározott időtartamra (adott Rendezvény végéig, vagy annál hosszabb határozott időtartamra) szóló részleges, vagy teljes körű (East Fest Event által szervezett összes Rendezvényre) szóló eltiltás alkalmazhat. Az eltiltás lejártát követően az East Fest Event jogosult a Rendezvény látogatásának jogát egyedi feltételekhez kötni.

3. Az East Fest Event a jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők, illetve egyéb bűncselekményt elkövetők ellen feljelentést tesz.

IX. MEGJELENÉS, ÉS SZERZŐI JOGOK

1. Az East Fest Event weboldalain, az on-line és off-line médiában, valamint a Rendezvényen megjelenő, a Rendezvény egyedi megjelenését, annak felismerését biztosító logók, illetve egyéb információk, és anyagok az East Fest Event, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket az East Fest Event, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Látogatók és Harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2. A logók, illetve egyéb információk, és anyagok iparjogvédelem, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állhatnak, az ezekhez fűződő jogok az East Fest Eventet, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg.

3. A Látogató által a Rendezvénnyel kapcsolatban, illetve annak során az East Fest Eventtel, Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken az East Fest Event korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Az East Fest Event minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. Az East Fest Event korlátozás nélkül jogosult a Látogató észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

X. VIS MAIOR

1. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar/akadályozás, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan – a Látogató, illetőleg az East Fest Event hatókörén kívül eső – akadály következményeképpen akár a Látogató, akár az East Fest Event nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért, vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen pont szerinti vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre, mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára, vagy Szolgáltatására.

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az East Fest Event a teljesítés során jogosult alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni.

2. Az East Fest Event Magyarországon bejegyzett és székhellyel rendelkező gazdasági társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog mindenkor hatályos szabályai az irányadók és alkalmazandók azzal, hogy amennyiben a jelen ÁSZF, és a jogszabályok rendelkezései egymással ellentétesek, úgy a felek jogviszonyára a jogszabály rendelkezései az irányadóak.

3. Az ÁSZF-re történő bármely utalás az ÁSZF-re, és annak mellékleteire való utalást jelent, a fejezetekre és az esetleges mellékletekre való utalások az ÁSZF fejezeteit és esetleges mellékleteit jelentik. A fejezetcímek csak a könnyebb eligazodást segítik, de nem szolgálnak az értelmezés alapjául.

4. A jelen ÁSZF-fel, vagy a Rendezvény kapcsolatos, továbbá az East Fest Event által nyújtott Szolgáltatásokra, és Termékekre vonatkozó bármely jogvitára az East Fest Event és a Látogató kikötik az East Fest Event székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróságok kizárólagos illetékességét.

5. A Rendezvényekkel, vendéglátással, a rendezéssel, vagy bármely egyéb témával kapcsolatos látogatói kérdéseket, észrevételeket, panaszokat, ötleteket a Rendezvény helyszínén az információs sátor munkatársai várják az East Fest Event részéről. Egyéb elérhetőségek a programfüzetekben, és a Rendezvény hivatalos honlapjain kerülnek megadásra.

Mezőtúr, 2023. december 12.

1. sz. melléklet – East Fest Event Kft. Fesztivál Házirend
2. sz. melléklet – East Fest Event Kft. Adatvédelmi szabályzata tájékoztatója
3. sz. mellékletét képezi az East Fest Event Kft. Jegytípusok

 

Járékszabályok:

Valentin napi játékszabályzat